Cum poți face investiții în exploatații agricole folosind PNDR

Vezi ce trebuie să știi și care sunt cerințele minime pentru a obține sprijinul nerambursabil

Unul dintre domeniile cele mai căutate atât în anul trecut şi cu un real interes pentru sesiunea din anul acesta, este înfiintarea sau modernizarea exploataţiilor agricole, fie din sectorul vegetal sau cel animal.


Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, Agenţia pentru Finaţarea Investiţiilor Rurale a deschis sesiunea 2016 pentru primirea proiectelor pe submasura 4.1 destinată „Investiţiilor în exploataţiile agricole”. Prin acest program fermierii români pot să acceseze fonduri nerambursabile pentru: achiziţia de utilaje şi echipamente agricole, construcţia sau modernizarea fermelor de animale, realizarea de sere/solarii, ciupercării, spaţii de depozitare şi procesare a producţiei agricole, precum şi facilităţi sau puncte de comercializare si valorificare a produselor obţinute.


Proiectele se pot depune până la 31 octombrie 2016.


Comparativ cu sesiunea de anul trecut, a fost diminuat pragul de calitate (punctajul) pentru prima luna de depunere 65 puncte (faţă de 85 puncte anul trecut). De asemenea, sumele disponibile au crescut, ajungand la 270.000.000 euro (finanţare nerambursabilă) şi defalcate separat pe sectorul vegetal – 140.000.000 euro, sectorul zootehnic – 80.000.000 euro, zona montană – 40.000.000 euro si ferme de familie 10.000.000 euro.


Cine sunt beneficiarii eligibili pentru depunerea de proiecte prin 4.1?


Beneficiarii eligibili care pot pregăti si depune proiecte în cadrul măsurii 4.1 sunt fermierii definiţi de Regulamentul (CE) 1307/2013 (art. 4), ce desfaşoară o activitate agricolă printr-o exploataţie agricolă pe teritoriul României şi sunt organizaţi ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română. În aceasta categorie de beneficiari eligibili se regăsesc si institutele de cercetare – dezvoltare, staţiuni sau unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi care au în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat.

Care sunt cerinţele minime pentru accesarea unui sprijin nerambursabil?

 • Dimensiunea economică a exploatației agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 SO – valoarea producției standard. Pentru ferme de familie – dimensiunea exploatației este cuprinsă intre 8.000 SO si 11.999 SO. Însa pentru a beneficia de punctaj suplimentar la principiul dimensiunii exploatatiei recomandam ca exploația agricolă (altele decât fermele de familie) sa fie de min.12.000 SO. Calculul SO rezulta prin înmulțirea suprafeței aferente unei culturi cu un coefient, ce se regăsește in anexele la cererea de finantare
 • Beneficiarii trebuie sa fie înregistrați la APIA
 • Investiția ce se dorește a fi realizată prin proiect, trebuie să se încadreze în categoria de acțiuni eligibile prin 4.1
 • Rezultatul din exploatare pentru anul precedent depunerii cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (poate fi si 0). Excepție fac societățile înființate in anul depunerii, cele care nu au avut venituri din activitatea de exploatare sau cele care au suferit calamități.
 • Indicatorii tehnico-economici din proiect, trebuie sa se încadreze in limitele prevăzute


Ce finanțare nerambursabilă pot obține fermierii si care este procentul de finanțare?


În cazul exploatațiilor ce au dimensiunea economică de până la 500.000 SO, procentul de finanțare începe de la 50%, iar finanțarea nerambursabila este de maximum 500.000 euro – pentru achizitiile simple (utilaje si echipamente agricole); maximum 1.000.000 euro – pentru proiectele ce prevăd construcții sau echipamente tehnologice cu montaj si maximum 2.000.000 euro pentru proiectele ce prevăd crearea lanțurilor alimentare integrate.


Pentru exploatațiile cu dimensiunea economică mai mare de 500.000 SO se diminuează procentul de finanțare de la 30%. Pragurile de finanțare sunt aceleași ca la exploațiile de mai sus.


Cum trebuie să procedeze un fermier care dorește să aplice pentru un astfel de proiect?

 • Fermierul deținător de exploatație agricolă, respectiv a terenului agricol, trebuie să fie sau să se înregistreze ca și persoană juridică, persoană fizică autorizată sau intreprindere individuală;
 • Beneficiarul trebuie sa fie inregistrat la APIA;
 • Fermierul iși gandește proiectul și stabilește bugetul, iar dacă proiectul prevede construcții-montaj stabilește împreună cu proiectantul soluțiile tehnice si constructive ale investiției;
 • Proiectantul elaborează documentația pentru obținerea certificatului de urbanism;
 • Consultantul in colaborare cu proiectantul realizează studiul de fezabilitate si prognozele financiar-economice ale investitiei, cererea de finanțare;
 • Cererea de finanțare împreună cu documentele justificative se încarcă on-line pe platforma www.afir.info


Când semnează fermierul contractul de finanțare?

 • După depunerea cererii de finanțare, expertii AFIR verifică și evaluează documentațiile depuse, în cazul în care sunt necesare clarificări solicită beneficiarului informații suplimentare, apoi se centralizează cererile de finațare pe fiecare etapă, urmând să se publice (pe site-ul AFIR) rapoartele de selecție;
 • În urma rezultatului publicării rapoartelor de selecție, beneficiarii ai căror proiecte au fost selectate sunt notificați și informați ce documente trebuie să prezinte pentru semnarea contractului de finanțare


Câteva aspecte de reținut pentru fermierii ce doresc să aplice pentru o astfel de finanțare:

 • Pentru justificarea tuturor aspectelor specificate în cadrul proiectului, este necesar prezentarea în cadrul Studiului de Fezabilitate de informaţii concludente şi de documente justificative care să susţină aceste informaţii.
 • În cazul proiectelor ce prevăd achiziţia de echipamente si utilaje agricole, recomandam utilizarea Bazei de date cu preţuri de referinţă, pentru o mai facilă verificare şi totodată pentru o implementare cat mai rapidă a proiectului (nu mai este obligatorie parcurgerea procedurilor de achiziţii).
 • De asemenea, este recomandat să fie evitate situaţiile de crearea a condiţiilor artificiale, atât pentru criteriile de eligibilitate cât si pentru crearea în mod artificial a condiţiilor necesare pentru a beneficia de finanţare sau depăşirea intensităţii sprijinului financiar. Astfel, în anexa la Ghidul Solicitantului publicat pe site-ul AFIR se regăsesc „Instrucţiunile privind evitarea crearii de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020”.

Ghidul Solicitantului, precum şi formularele aferente cererii de finanţare pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.Consultant în Management

TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 București, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393

www.tdppartners.ro

Mergi sus