Subvențiile APIA - Cum se acordă și cine beneficiază de ele

Tot ce trebuie să știi despre subvențiile APIA și modalitatea prin care pot fi acestea accesate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acordă fermierilor în fiecare an subvenții pentru creșterea animalelor sau pentru cultivarea terenurilor deținute sau închiriate de agricultori. Acestea se acordă cu sprijinul UE, iar cererea unică de plată poate fi depusă până la data de 15 mai 2017. În anii trecuți, fermierii au putut solicita subvenții și după data limită de depunere, însă cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere.


APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Aceasta funcționează în baza Legii 1/2004 . Din 2007, instituția coordonează și alocă fondurile UE destinate fermierilor, care provin din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvențiile APIA se acordă sub forma unor plăți directe la hectar, care sunt gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS). APIA administrează și sistemul de certificate de export-import și oferă garanții pentru acest proces. În plus, elaborează și implementează strategii care să faciliteze aplicarea normelor din sistemul de intervenție pentru produsele agricole.

Ca să beneficieze de fonduri, un fermier trebuie să fie înscris în Registrul unic de indentificare, administrat de APIA, să se încadreze în anumite condiții, să respecte cerințele impuse de autorități și, foarte important, să depună la termen cererea unică de plată.

Pe scurt, subvențiile APIA pot fi acordate persoanelor fizice sau juridice, cooperativelor sau grupurilor de producători care vor să primească sprijin, printre altele, pentru culturi agricole, livezi, agricultură ecologică sau creșterea de animale.

Subvențiile APIA sunt destinate fermierilor activi, fie că sunt persoane fizice sau juridice. Aceștia trebuie să desfășoare o activitate agricolă și să aibă calitatea de utilizator al suprafețelor de teren și/sau să fie deținători legali de animale.

Mai pot beneficia de fonduri APIA și cooperativele agricole sau grupările de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Potrivit articolului 8 din OUG 3/2015, pentru a putea accesa fonduri APIA, un fermier trebuie:

 • Să se înregistreze în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;
 • Să depună la termen cererea unică de plată;
 • Să dispună de un teren agricol de cel puțin 1 ha. Suprafața unei parcele agricole trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafața parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha. Pentru legume cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a construcției trebuie să fie de 0,3 ha, cu o suprafața minimă a parcelei de 0,03 ha;
 • Să declare toate parcelele agricole și zonele de interes ecologic, respectând prevederile Regulamentului UE nr.1306/20133. Dacă fermierii dețin parcele de teren nesolicitate la plată, mai mici de 0,1 ha, pot să nu le declare, cu condiția ca parcelele însumate să nu depășească 1 ha;
 • Să dovedească calitatea de fermier;
 • Să declare datele de identificare și de contact la depunerea dosarului. Dacă acestea se schimbă ulterior, APIA trebuie anunțată în termen de 15 zile;
 • În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să notifice APIA, în termen de 15 zile, în legătură cu orice modificare făcută la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 • Orice modificare a datelor declarate în dosarul de accesare a fondurilor APIA - din momentul depunerii dosarului, până în momentul acordării subvenției - se comunică statului în termen de 15 zile calendaristice;
 • Falsul privind datele declarate în cererea unică de plată și în documentele anexate privind suprafața terenului și/sau numărul de animale pe care fermierul le deține se pedepsește în baza Legii nr. 286/2009 din Codul penal;
 • Să fie de acord ca datele declarate în formularul de cerere unică să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate și verificate de inspectorii APIA. Aceste date sunt protejate în baza Legii 677/2001 ;
 • Să fie de acord ca datele declarate în dosarul depus la APIA să fie controlate administrativ, cu participarea altor instituții ale statului român;
 • Să respecte normele art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 ;
 • Să dovedească că terenul agricol sau zonele de interes ecologic se află la dispoziția lui sau, dacă este cazul, să prezinte o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor cu zone de interes ecologic, dar și a animalelor. Documentele doveditoare trebuie să fie încheiate înainte de depunerea cererii unice de plată și să fie valabile până la data de 1 decembrie a anului în care au fost accesate subvențiile APIA;
 • Să furnizeze la timp toate informațiile cerute de APIA;
 • Să permită controale ale APIA și să respecte legile în vigoare;
 • Să marcheze limita parcelelor atunci când acestea se învecinează cu o parcelă cultivată cu același tip de recoltă;
 • Să identifice și să declare suprafețele agricole utilizate în aplicația GIS, pusă la dispoziție de APIA.

Cât de mare trebuie să fie terenul exploatat pentru a se acorda subvenția?

Fermierii care vor să acceseze fonduri APIA trebuie să dispună de un teren de cel puțin 1 ha. Suprafața parcelei agricole trebuie să fie și ea de cel puțin 0,3 ha.

În cazul cazul culturilor de viță de vie, livezi de pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere, sau culturi de arbuști fructiferi, suprafaţa parcelei agricole pentru care se solicită subvenția APIA nu trebuie să fie mai mică de 0,1 ha.

În cazul în care o persoană fizică sau juridică solicită subvenție de la APIA pentru culturi în sere sau solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei de 0,03 ha.

Ce suprafețe nu sunt eligibile pentru subvenții?

 • Suprafețele pe care APIA a constatat, în baza unui control, că nu s-a desfășurat activitatea agricolă definită în art. 2 din OUG nr. 3/2015 ;
 • Suprafețe din rezervații sau zone protejate precum Delta Dunării sau Parcul Național Munții Rodnei. Cu toate acestea, se pot primi fonduri pentru unele terenuri din zone protejate integral sau din zonele de conservare durabilă, dacă se respectă măsurile impuse în planul de management al locului respectiv. Dacă acest plan nu este elaborat, se va respecta setul de măsuri de conservare stabilite direct de administratorii zonei protejate;
 • Suprafețele pe care se află amenajate terenuri permanente de sport;
 • Suprafețele pe care se află aeroporturi, culoare de siguranță, aerodromuri sau heliporturi;
 • Zone precum parcurile sau partiile de schi, toate zonele de agrement și sportive care sunt scoase din circuitul agricol;
 • Suprafețele care aparțin firmelor imobiliare și care au fost scoase din circuitul agricol;
 • Zonele unde se află unități militare;
 • Suprafețele unde s-au ridicat parcuri fotovoltaice;
 • Zone pe care s-au amenajat parcuri eoliene și care sunt scose din circuitul agricol;
 • Suprafețele de teren pe care se realizează lucrări de consolidare, protecție și apărare și terenurile pe care se construiesc autostrăzi și drumuri naționale, care aparțin statului, în baza OUG nr. 43/1997 ;
 • Suprafețele unde se efectuează lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, canalelor sau derivațiilor hidrotehnice, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții sau instalații hidrometrice, instalații de testare a calității apelor etc., menționate în Legea apelor nr. 107/1996 ;
 • Terenurile care reprezintă zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare menționate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006;
 • Suprafețe de pârloagă declarate pe același amplasament pe o perioadă mai mare de 1 an.


Subvențiile APIA se acordă tuturor fermierilor, persoane fizice sau juridice, cooperativelor sau grupurilor de agricultori care îndeplinesc condițiile de eligibilitate de mai sus și care depun cererea unică de plată până la data de 15 mai 2017.

Fermierul persoană fizică sau un administrator al unei forme simple de asociere, fără persoană juridică, va mai depune la dosar și:

 • Un act de identitate - C.I./B.I./pașaport;
 • Dovada unui cont bancar activ;
 • În cazul în care fermierul este administratorul unei forme simple de asociere va prezenta și contractul de societate.

Fermierul persoană juridică va mai depune la dosar și:

 • Actul de identitate al administratorului sau al reprezentantului desemnat - C.I./B.I.;
 • Dovadă a contului bancar activ;
 • Actele care dovedesc forma de organizare și numirea/desemnarea administratorului - Hotărârea Adunării Generale, Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Contractul de societate şi/sau Acordul de constituire etc.;
 • Documente care să dovedească înregistrarea fiscală - certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, actul pentru codul fiscal etc.

Ce este cererea unică de plată?

Cererea unică de plată este cerea de ajutor şi/sau sprijin pe care fermierii o depun anual la APIA. Cei care vor să beneficieze de subvenții depun o singură cerere unică de plată , chiar dacă dețin terenuri agricole în mai multe localități sau județe.

Care este termenul de depunere a cererii unice de plată?

Data până la care poate fi depusă cererea unică de plată anul acesta este 15 mai 2017. Procesul de depunere a cererilor unice a început la data de 1 martie. Conform declarațiilor ministrului Agriculturii, până la data de 10 mai 2017 au fost depuse 799.491 de cereri, pentru 7,003 de milioane de hectare, dintr-un număr total posibil de 901.335 fermieri.

Care sunt schemele de plată?

Atenție! Schema de plată unică nu cuprinde toate schemele de plată directă. De asemenea, nu încurcați schema de plată unică pe suprafață cu alte măsuri de ajutor date de stat. SAPS (Schema de plată unică pe suprafață) se calculează împărțind plafonul anual național, acordat de Comisia Europeană, la numărul de hectare eligibile.

Cea de-a doua schemă de plată, ajutorul național tranzitoriu, este explicată în detaliu mai jos.

O altă formă de ajutor pentru fermieri o reprezintă plata redistributivă. Această este acordată fermierilor eligibili pentru SAPS, în fiecare an, în funcție de suprafața eligibilă, în limita a 30 de hectare. Cuantumul plăților redistributive se calculează anual.

Fermierii care aplică bunele practici agricole pentru sustenabilitate pot solicita și plata pentru înverzire, cu condiția să se încadreze în normele impuse de autorități. Fermierii pot respecta mai multe practici agricole cumulate.

Agricultorii sub 40 de ani pot solicita și plata pentru tinerii fermieri, cu condiția să nu fi împlinit vârsta respectivă la momentul depunerii cererii. Plata se acordă în fiecare an, însă termenul maxim în care fermierii pot beneficia de ea este de 5 ani. Cuantumul se stabilește înmulțind numărul de hectare eligibile cu 25% din plata medie națională pe hectar.

Sprijinul cuplat se poate acorda pentru culturi de soia, cartofi, fructe, legume, sfeclă, leguminoase, lucernă, cânepă, sau hamei. În funcție de cultura aleasă, numărul total de hectare și de fermieri care îl solicita, cuantumul sprijinului cuplat poate diferi de la an la an și de la o cultură la alta.

Micii fermieri pot beneficia și de o schemă simplificată de plată anuală, cu condiția ca schema de plată unică pe suprafață de care beneficiază să fie mai mică de 25% din plata medie acordată la nivel național fermierilor.

Scheme de plăți directe:

 • Schema de plată unică pe suprafaţă SAPS;
 • Schema de plată redistributivă;
 • Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (Plata pentru înverzire);
 • Schema de plată pentru tinerii fermieri;
 • Sprijin cuplat - Soia;
 • Sprijin cuplat - Lucernă;
 • Sprijin cuplat - Mazăre boabe pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat- Fasole boabe pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat - Cânepă pentru ulei şi fibră;
 • Sprijin cuplat- Orez;
 • Sprijin cuplat -Cartof de sămânţă;
 • Sprijin cuplat - Hamei;
 • Sprijin cuplat - Sfeclă de zahăr;
 • Sprijin cuplat - Tomate pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat - Castraveţi pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat – Culturi din sere (Tomate, castraveţi, ardei şi varză);
 • Sprijin cuplat - Culturi din solarii (Tomate, Castraveţi, varză, vinete şi ardei);
 • Sprijin cuplat - Prune pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat - Mere pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat - Cireşe/vişine pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat- Caise/zarzăre pentru industrializare;
 • Sprijin cuplat - Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;
 • Sprijin cuplat - Ovine;
 • Sprijin cuplat - Caprine;
 • Sprijin cuplat- Taurine de carne;
 • Sprijin cuplat - Vaci de lapte;
 • Sprijin cuplat - Bivoliţe de lapte;
 • Sprijin cuplat - Viermi de mătase.

Măsuri de piață și comerț exterior:

 • Reconversie / Restructurare;
 • Asigurare;
 • Distilarea subproduselor;
 • Investiţii în sectorul vitivinicol;
 • Promovarea vinurilor;
 • Acţiuni de informare şi promovare produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;
 • Ajutor financiar distribuţie lapte în şcoli;
 • Ajutor financiar distribuţie fructe în şcoli;
 • Ajutor financiar evaluare program fructe în şcoli;
 • Ajutor financiar măsuri adiacente fructe în şcoli;
 • Ajutor financiar Grupuri de producători sectorul legume-fructe;
 • Ajutor financiar Organizaţii de producători sectorul legume-fructe;
 • Ajutor financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul legume-fructe;
 • Programul Naţional Apicol;
 • Ajutor financiar pentru reducerea producţiei de lapte;
 • Ajutor excepţional (porcine /cota de lapte).

Măsuri naționale tranzitorii:

Ajutorul național tranzitoriu (ANT) este o formă suplimentară de plată pe care statele membre UE o pot acorda fermierilor din sectoarele cu plăți directe complementare. Este rolul autorităților să decidă obiectivul unui ANT.

 • ANT 1 - Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturi în teren arabil;
 • ANT 2 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră;
 • ANT 3 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră;
 • ANT 4 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun;
 • ANT 5 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei;
 • ANT 6 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfecla de zahăr;
 • ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine - Sector carne;
 • ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine - Sector lapte;
 • ANT 9 Ajutor Naţional Tranzitoriu – specia ovine/caprine.

Ajutoare de stat:

 • Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;
 • Ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor;
 • Ajutor excepţional (porcine /cota de lapte);
 • Ajutor de stat acordat rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie un acord cu investitorul.

Măsuri delegate de AFIR către APIA:

 • Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor – este eligibilă doar Submăsura 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite;
 • Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;
 • Măsura 11 - Agricultura ecologică;
 • Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
 • Masura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor;
 • Măsura 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - se poate aplica doar pentru Submăsura 15.1 – Plăți pentru angajamente de silvo-mediu.

Care sunt condițiile de încadrare în schemă pentru tinerii fermieri?

Tinerii fermieri au drepul la plata unică pe suprafață și pot dispune de acordarea unei subvenții anuale. Aceasta poate fi acordată dacă fermierul:

 • Conduce pentru prima dată o exploatație sau s-a stabilit în post de conducător în ultimii cinci ani anteriori depunerii cererii (de exemplu, 2012 pentru anul acesta) în cadrul schemei de plată unică pe suprafață;
 • Are cel mult 40 de ani (neîmpliniți) în momentul depunerii cererii pentru subvenții APIA.

Plata pentru tinerii fermieri se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani. Din această perioadă se scade însă numărul de ani trecuți între instalare și prima cerere depusă.

Care sunt condițiile de încadrare în schemă pentru micii fermieri?

Micul fermier este persoana fizică ce depune o cerere unică de finanțare și care este eligibil pentru schema de plată unică pe suprafață. Acesta are dreptul la un ajutor anual APIA de maximum 1.250 de euro, în funcție de suprafață și/sau de numărul de animale eligibile. Acest tip de agricultor intră în schema simplificată pentru micii fermieri.

Micii fermieri trebuie să indice toate parcelele agricole ale exploatației. Din 2015, schema simplificată pentru micii fermieri s-a putut face pe o perioadă de maximum 5 ani. Fermierii au posibilitatea de a se retrage din schema simplificată în orice moment ulterior depunerii cererii unice de plată.

Această plată înlocuiește valoarea totală a plăților ce urmau să fie alocate anual micilor fermieri, printre care schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru înverzire şi, după caz, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat.

În cazul în care agricultorii ce beneficiază de schema simplificată pentru micii fermieri depășesc plafonul anual maxim acordat, de 1.250 de euro, vor fi notificați și ulterior excluși din programul APIA.

Care sunt condițiile pentru a obține subvențiile pentru animale?

Subvențiile APIA pentru animale sunt cunoscute sub numele de Ajutor Național Tranzitoriu în Zootehnie (ANTZ) și se acordă fermierilor crescători de bovine, ovine și caprine pentru schemele:

 • schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
 • schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
 • schemă cuplată de producţie, speciile ovine sau caprine.

Condiții pentru sector lapte:

 • La data solicitării subvențiilor, ferma trebuie să fie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) și să existe cel puțin un animal identificat și înregistrat din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
 • Fermierul trebuie să fi vândut cel puțin 3 tone de lapte în anul luat în considerare la dosar (conform actelor doveditoare);
 • Fermierul trebuie să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte.

Condiții pentru sector carne:

 • Fermierii trebuie să dețină cel puțin 3 bovine purtătoare de primă, cu vârsta de
  minimum 16 luni, care să fie înregistrate în RNE;
 • Subvențiile se acordă și pentru tineretul bovin, de ambele sexe, cu vârsta de minimum 7 luni, care se află în exploatație la data depunerii dosarului.

Condiții pentru ovine și caprine:

 • Efectivul de femele ovine/caprine trebuie neapărat menținut în fermă, cu cod de înregistrare ANSVSA, 100 de zile de la data-limită a depunerii cererii unice de plată - 15 mai 2017, pentru anul acesta;
 • Sunt eligibile inclusiv femelele de ovine sau caprine care au fost transferate temporar în această perioadă de 100 de zile pentru pășunat.

Care sunt condiţiile pentru a obţine subvenţiile pentru agricultura ecologică

Pot beneficia de subvenții pentru agricultura ecologică toți agricultorii care:

 • Sunt fermieri activi, conform termenilor stabiliți prin lege;
 • Utilizează un teren agricol de pe teritoriul României, care poate fi identificat în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 • Au o fermă cu o suprafață agricolă de minimum 1 ha, iar parcele eligible au dimensiunea de minimum 0,3 ha (0,1 ha pentru viță de vie, livezi de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);
 • Sunt înregistrați în fiecare an în care solicită fonduri ca operatori în agricultura eco;
 • Au pe toată perioada acordării subvențiilor un contract în vigoare cu un organism de inspecție independent și acreditat în baza legii;
 • Se obligă să țină o evidență a activităților agricole corelate și cu îndeplinirea targeturilor asumate;
 • Respectă practicile specifice agriculturii ecologice pe terenurile care intră în programul de acordare a fondurilor APIA;
 • Se obligă să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversie pe cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului;
 • Nu supraînsămânțează și nu folosesc pe terenurile aflate sub angajament utilaje mecanizate. Excepție fac totuși utilajele operate de animale;
 • Beneficiarii vor face dovada competenței în toate procesele care țin de agricultura ecologică.

Care sunt condițiile pentru a obține subvențiile pentru împădurire?

Persoanele care doresc să obțină subvenții APIA pentru împădurire trebuie să respecte toate condițiile specifice din:

Acest sprijin financiar vizează plantațiile forestiere realizate prin:

 • Trupuri de păduri pe terenuri agricole și nonagricole, cu suprafața de cel puțin 1 ha și cu suprafață mimină împădurită de cel putin 0,5 ha;
 • Perdele forestiere de protecție pe terenuri agricole și neagricole, cu suprafața de cel puțin 0,5 ha și suprafață minimă împădurită de cel putin 0,1 ha.


Regulile și condițiile APIA de acordare a subvențiilor trebuie respectate cu strictețe pe toată perioada finanțării. Fermierii treubuie să respecte, de asemenea, legislația agricolă și fiscală în vigoare. În caz contrar, agricultorii riscă să rămână fără o parte din ajutoarele primite de la UE sau să dea banii înapoi. Aceștia riscă, de asemenea, sancțiuni în baza legislației naționale în vigoare.

După cum observați, legislația în vigoare legată de obținerea unor fonduri APIA este stufoasă și greu de parcurs. Înarmați-vă cu multă răbdare. Apelarea la o firmă specializată, care să vă ghideze pașii, nu este deloc o idee rea, mai ales în proiecte pentru obținerea unor fonduri europene de acest tip. De asemenea, depuneți cererea unică de plată cât mai repede, pentru ca, în cazul în care sunteți nevoit să soluționați anumite probleme (pentru a se putea autoriza dosarul la plată), să o puteți face în termenul legal și să evitați aglomerația de la sediile locale sau județene APIA din ultimele zile.

Totodată, rețineți că depunerea cererii unice de plată aferente Campaniei 2017 se poate face electronic, prin accesarea aplicației IPA Online , urmând ca dosarul să fie finalizat și aprobat la sediul local sau județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în prezența unui inspector APIA.

Atenție: din cauza numărului foarte mare de utilizatori în baza de date, APIA a decis ca, până pe 15 mai, aplicația IPA online să nu poată fi accesată de fermieri în intervalul orar 10-16, decât din centrele județele sau locale APIA, pentru a asigura buna funcționare a sistemului. În restul timpului, fermierii pot accesa aplicația fără restricții, își pot digitiza parcelele pentru măsurarea exactă, își pot vizualiza parcelele digitizate (dacă au existat în campania 2016) sau pot măsura alte parcele, identificându-le pe ortofotoplanurile din baza de date a Agenției.

Până la începutul lunii mai, APIA autorizase la plată aproape 2,2 miliarde de euro, din care 1,49 miliarde au fost plătite din Fondul European de Garantare Agricolă. Plățile directe pentru sectorul vegetal au însumat 1,4 miliarde de euro, în timp ce sectorul zootehnie a atras plăți de 90,5 milioane de euro. Subvențiile plătite de la bugetul național au totalizat 274 de milioane de euro, conform ultimelor date puse la dispoziție de APIA. Pentru modificări și noutăți în ceea ce privește subvențiile, accesați site-ul APIA sau informați-vă direct la sediile Agenției.

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum

Produsele BASF

Descoperă gama de produse adaptate nevoilor tale

Listă produse

Profită de ofertele speciale BASF

Descoperă ofertele speciale și pachetele tehnologice BASF.

Vezi promoțiile BASF
Mergi sus