Cum poți înființa un siloz de cereale cu bani europeni

Depozitarea recoltei în propriile silozuri de cereale poate aduce un preț mai bun pentru fermieri


Ne aflăm în perioada în care, pentru majoritatea culturilor de cereale păioase, s-a încheiat recoltatul și fermierii se pregătesc pentru recoltarea culturilor de floarea soarelui și porumb.


În condițiile în care prețurile de valorificare cu care fermierii își vând producția obținută cu destul de mult efort financiar de abia reușesc să acopere cheltuielile de producție, se întrevede o întrebare deosebit de actuală:


Pentru tot mai mulți fermieri care aplică tehnologii de cultură moderne și folosesc la maximum potențialul biologic al hibrizilor a devenit un deziderat să acorde o atenție importantă și etapelor de însilozare, după recoltare (condiționare, selectare, uscare). Deci, implicit asupra depozitării producției. De asemenea, agricultorii care sunt interesați de adăugarea de plus valoare producției obținute pot dezvolta și capacități de procesare a producției agricole primare, pe lângă construcția propriu-zisă a unui siloz de cereale.


Ce facem cu producția recoltată – cum putem să o depozităm pentru a o valorifica la un preț de piață mai bun, atunci când cererea este mai mare?


Astfel prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 - 2020, gestionat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, se pot depune proiecte pentru obținerea unei finanțări nerambursabile prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole”.


Prin această submăsură, se pot finanța investițiile ce fac parte din obiectivele următoare:

 • Înființarea de unități de depozitare, extinderea și (sau) modernizarea unităților existente ce cuprind rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare, precum și capacități de ambalare.
 • Înființarea de unități noi, extinderea și (sau) modernizarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare).
 • Dotarea cu echipamente și sisteme pentru îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
 • Achiziția de utilaje și echipamente pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții.


Cine sunt beneficiarii eligibili pentru proiecte finanțate prin submăsura 4.2?


Cei care pot beneficia de submăsura 4.2 pentru a înființa silozuri de cereale sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari), cooperative și grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare.


Care este finanțarea nerambursabilă care se poate obține?


Procentul finanțării nerambursabile pentru un siloz de cereale nu poate depăși 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, grupuri de producători / cooperative și 40% pentru alte întreprinderi (întreprinderi mari).


Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru proiect de siloz cereale, depus pe submăsura 4.2, este de 1.000.000 euro pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții într-un lanț alimentar integrat. Suma cu care se poate finanța un siloz de cereale crește la 1.500.000 de euro pentru alte întreprinderi (întreprinderi mari) pentru proiectele care nu presupun investiții ce conduc la un lanț alimentar integrat. Există și o sumă de 2.500.000 de euro pentru proiecte care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători).

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care doresc să dezvolte o astfel de investiție?

 • Să demonstreze viabilitatea economică a investiției: rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv /veniturile sa fie cel puțin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, în Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular). Fermierii care vor să înființeze un siloz cereale trebuie să se încadreze cu indicatorii economica-financiari ai proiectului în limitele prevăzute;
 • Potențialul beneficiar nu trebuie să fie în dificultate (în conformitate cu legislația în vigoare);
 • Beneficiarul, prin proiectul propus de construcție de siloz de cereale, trebuie să prelucreze produse agricole primare (materie primă ce face parte din Anexa I la TFUE), iar produsul rezultat este de asemenea tot un produs inclus în Anexa I la TFUE;
 • Investiția în silozuri de cereale va fi precedată de o evaluare a impactului proiectului propus asupra mediului;
 • Investiția într-un siloz de cereale trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Beneficiarul proiectului de înființare a silozului de cereale trebuie să demonstreze că profitul mediu anual - media ultimilor trei ani fiscali, nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat prin proiect.


Care sunt cheltuielile si tipurile de investiții eligibile?

 • Cheltuieli privind execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (de exemplu colectare – depozitare – sortare – condiționare – procesare – comercializare); construcții destinate protecției mediului, energie regenerabilă, eficiență energetică, infrastructură internă și utilități, inclusiv branșamente și racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiectul de înființare a unui siloz de cereale.
 • Cheltuieli privind achiziția de instalații, echipamente și utilaje noi, mijloace de transport pentru colectarea materiei prime pentru silozul de cereale, precum și pentru valorificarea producției procesate în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
 • Cheltuieli pentru etichetarea, ambalarea produselor (cheltuieli de marketing, site-propriu pentru promovarea și comercializarea propriilor produse), precum și cheltuieli cu achiziția de software, licențe, implementarea de sisteme de management pentru controlul calității produselor și a siguranței alimentare.
 • Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, managementul investiției, inclusiv onorariile pentru documentații de mediu, taxele pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt prevăzute de legislația națională.


Conform site-ului www.afir.info depunerea proiectelor pentru submăsura 4.2 este în derulare, sesiune continuă și se poate face până cel târziu la 31.10.2016.


Ghidul Solicitantului, precum și formularele aferente cererii de finanțare pentru silozul de cereale, pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info .

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.

Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL
Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393
www.tdppartners.ro

Mergi sus